Skydd för allt liv på jorden

Förslag 9

För att skydda människors hälsa och fysiska integritet, bör EU-medborgare informeras och ge samtycke innan de exponeras för radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF).


Detaljerad förklaring

Människor bestrålas i många fall, oftast ofrivilligt, från en ständig mix av radiovågor från egna trådlösa enheter men också från olika antenner och sändare för infrastruktur, både inomhus och utomhus på arbetsplatsen, i hemmet, på offentliga platser, i transportfordon eller i närområdet.
Människor använder sina enheter inställda i standardläge, med högre intensitet och med de flesta trådlösa antenner aktiverade hela tiden. Majoriteten av befolkningen är inte informerad om vikten av att minimera bestrålningen från egen utrustning när de inte används. De flesta medborgare har ingen möjlighet att kontrollera exponeringsnivåerna i miljön som omger dem.

Respektera varje persons rätt till psykisk och fysisk integritet enligt Artikel 3 i CFR och skydda människors hälsa, integritet och säkerhet. Detta inkluderar att undvika störningar och obalanser i människors biologiska, kemiska, elektriska och sensoriska processer och system, från RF EMF-exponering.

För att genomföra vårt förslag:

 • Alla små cellantenner, små sändare och trådlösa accesspunkter bör underkastas miljöbedömningar, bygglov och godkännas av de boende.
 • Alla sändarantenner bör registreras, dokumenteras och deras placering publiceras.
 • Överväg att separera utomhus- och inomhuskommunikation för mobiltelefoni/trådlös teknik. I Grundlagen för Förbundsrepubliken Tyskland stipulerar i Artikel 13, att bostaden är okränkbar.
 • Ge laglig möjlighet att invända mot RF EMF från närliggande bostäder, om dessa överskrider riktlinjerna för Byggnadsbiologernas gränsvärden.
 • Tillämpa varningsmärkning på mobila enheters, inklusive smartphones, förpackningar med avseende på deras skadliga effekter. Liknande regleringar används exempelvis inom europeisk livsmedelslagstiftning. Jurisdiktion kan bekräftas på grundval av Artikel 114 i EUF-fördraget.
 • All reklam för trådlösa enheter måste innehålla varningar om strålningsrisker.
 • Instruera tillverkare att beskriva säkra sätt för användning, på enheterna, inte bara i manualerna.
 • Farliga områden ska vara ordentligt och synligt utmärkta vid tillträden, entréer, andra offentliga platser och bostadsområden, med varningsskylt "Varning för icke-joniserande strålning" för skydd av invånarna och arbetarna, samt varningsskylt för medborgare med pacemaker och andra implantat. Det måste tydligt anges vilka etiketter som ska användas och var de ska finnas.
Caution No-ionizing radiation and Caution pacemakers
Riktad till människor med pacemaker.
Varning för icke-joniserande strålning och varning.
 • Parlamentariska församlingens Resolution 1815, punkt 8.2.3. anger: "inför tydlig märkning som indikerar närvaron av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändareffekt eller specifika absorptionshastighet (SAR) och eventuella hälsorisker i samband med dess användning".
 • Vi motsätter oss fortsatta EU-omfattande avtal för tillståndsfri utbyggnad av små cellantenner eller trådlösa accesspunkter i alla medlemsländer, med sådan planerad täthet, utstrålad effekt, närhet till levande varelser (se kapitel 5G djupgående analys för ITRE-utskottet) och även användning av millimetervågor, vars biologiska effekter är kända sedan årtionden. *1
 • Denna utbyggnad står i djup kontrast till de flesta av våra krav på att uppnå en hälsosam och säker miljö. Detta synsätt skulle oundvikligen leda till ett motstånd från människor som bor i närheten av nybyggda små cellantenner eller de som är planerade.

(Uppdaterad i januari 2022: I USA har man nu i 24 delstater en möjlighet att välja bort problemet med smarta mätare. Nätbolagen måste tillåta en enkel, lätt genomförbar ombyggnad/byte till analoga, mekaniska, icke-digitala elmätare för alla personer som behöver dylika).

Fotnot

1 Zaliubovskaia, 1977: Biological effect of the millimeter-range radiowaves; PMID: 855273; https://mdsafetech.files.wordpress.com/2019/02/biological-effects-of-millimeter-wavelengths.-zalyubovskaya-declassif-by-cia-1977-biol-eff-mm-waves.pdf

© 2024 Europeans for safe connections.