Lösningar

Skydd för vår miljö

Lagstifta om striktare regler för att skydda miljön från alla effekter av 5G och digitalisering

5G - är långt ifrån ett steg mot en energieffektiv och hållbar framtid, och införandet av ”Sakernas Internet” (IoT) kommer i hög grad att bidra till föroreningar och resursutarmning. År 2025 kan de stå för 20% av den globala elförbrukningen.


Åtta förslag att implementera i EU-lagstiftningen:

Förslag 11

Uppdatera riktlinjerna i Direktiv 2011/92/EU till att inkludera  5G -utbyggnaden och all telekommunikation som projekt i bilaga 1. Detta för att säkerställa att sådana projekt blir föremål för miljöbedömning eller utvärdering, enligt vad som föreskrivs i direktivet.

Läs mer

Förslag 12

Minska den massiva elförbrukningen som orsakas av digital kommunikationsteknik, exempelvis genom att prioritera kabelburna lösningar och lågenergilösningar i handlingsplanen för Eu:s gröna giv.

Läs mer

Förslag 13

Inkludera nedanstående tillägg i EU-handlingsplan för nollförorening: "Waste Electrical and Electronic Equipment" (WEEE), annat avfall och miljöpåverkan från gruvdrift efter sällsynta jordartsmetaller, samt metaller som används i elektronisk utrustning.

Läs mer

Förslag 14

Uppdatera Ekodesigndirektivet från 2009, så att strikta gränser sätts för slöseri med resurser och energi från alla anslutna enheter, inklusive antenner och satelliter.

Läs mer

Förslag 15

Erkänn alla biologiskt skadliga aspekter av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) som en miljöförorening. Inkludera dem i alla relevanta EU-policyer och direktiv.

Läs mer

Förslag 16

Inkludera övervakning av alla parametrar gällande biologiska skador av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) i Miljöövervakningsprogram, EU:s Strategi för biologisk mångfald 2030, EU:s Naturåterställningsmål, Habitat- och fågeldirektiv och Natura 2000.

Läs mer

Förslag 17

Kräv ett omedelbart moratorium för mega-konstellationer av 5G-satelliter över hela världen, tills de negativa miljöeffekterna är lösta.

Läs mer

Förslag 18

Prioritera att genomföra en miljökonsekvensanalys av alla rymdprojekt inom den europeiska rymdpolitiken.

Läs mer
demand environment
© 2024 Europeans for safe connections.