Skydd för vår miljö

Förslag 11

Uppdatera riktlinjerna i Direktiv 2011/92/EU till att inkludera  5G -utbyggnaden och all telekommunikation som projekt i bilaga 1. Detta för att säkerställa att sådana projekt blir föremål för miljöbedömning eller utvärdering, enligt vad som föreskrivs i direktivet.


Detaljerad förklaring

Direktiv 2001/42/EG om bedömning av effekterna av vissa planer och program på miljön, nämner "...en miljöbedömning ska göras för alla planer och program ... som är förberedda för...telekommunikation.. ."

Därför måste Direktiv 2011/92/EU om bedömning av effekterna av vissa offentliga och privata projekt på miljön, uppdateras och omfatta all telekommunikation, inklusive 5G.

Hänvisning till relevant vetenskap finns i det juridiska yttrandet om 5G från den danska advokaten Christian F. Jensen och slutsatsen: "Att upprätta och aktivera ett 5G-nätverk — som det för närvarande beskrivs — kommer att strida mot gällande mänskliga och miljömässiga lagar som är inskrivna i Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter, EU:s förordningar och Bern- och Bonnkonventionerna som skyddar naturliga livsmiljöer och migrerande arter".

Den spanska Ombudsmannen har fastslagit att den Spanska nationella handlingsplanen för 5G inte har tagit hänsyn till miljöaspekter. Ombudsmannen har tagit ställning till implementeringsplanen för 5G, efter klagomål från AVAATE och slutsatsen är tydlig: implementeringen av 5G-tekniken i Spanien har skett utan föregående miljöbedömning av myndigheterna.

I beslutet, undertecknat av Ombudsmannen Francisco Fernández Marugán, framhålls att ministeriet genom sin statssekreterare har ignorerat olika artiklar i Lag 21/2013 om miljöbedömning, undvikit att beakta utkasten till 5G-plan och till 5G-pilotprojekt för motsvarande miljöorgan. Som Ombudsmannen konstaterar kommer de genomförda pilotprojekten att använda ett frekvensband för vilket säkra exponeringsgränser ännu inte har fastställts, vilket står i total motsats till försiktighetsprincipen.

Införande av 5G baseras på olaglig fördelning av behörighet

EU har dock drastiskt förändrat de tekniska villkoren för utbyggnaden av 5G genom att ta bort medlemsstaternas behörighet och förklara olika tekniska anordningar som tillståndsbefriade enligt Förordning 2020/1070. På så sätt åsidosätts lokala miljölagar och industrin kan installera vilken typ av enhet som helst, oavsett hur skadlig den är för miljön.

Denna strategi har gjort det möjligt att bygga ut 5G-nät i Europa utan föregående hälso- och miljökonsekvensbedömningar, och eftersom det blev obligatoriskt att genomföra utbyggnaden hade medlemsstaterna inte längre något att säga till om på detta område. Även om olika miljöpåverkande verksamheter vanligtvis är föremål för lokala konsekvensbedömningar, är exponering av miljön för strålning, inklusive den farliga RF EMF-strålningen, samt effekterna av digitalisering undantagna. Medlemsstaterna kan därför inte uppfylla sin skyldighet att skydda allmänheten mot sådan exponering, även om det enligt nationell lagstiftning krävs av dem, för att säkerställa en hälsosam och säker miljö för de människor som bor där.

Byggandet av 5G-infrastruktur är inte bara en fråga om ny teknik, utan involverar också miljö och folkhälsa. EU har en delad behörighet inom dessa områden och kan därför inte gå utöver sina egna befogenheter och avskaffa medlemsstaternas behörighet enligt ovan.

Vi föreslår att den behörighet som ursprungligen gavs till medlemsstaterna, att bedöma miljökonsekvenserna av föroreningar av RF EMF i miljön, ska återställas så att den hör hemma under nationell lagstiftning och kan bli föremål för en preliminär konsekvensbedömning av en nationell myndighet.

Därför bör Direktiv 2018/1972 och Förordning 2020/1070 avskaffas, alternativt ändras till en rekommendation.

Juridiska argument för vårt förslag är:

– Artikel 3 i EUF-fördraget: "Unionen ska upprätta en inre marknad. Den ska verka för en hållbar utveckling av Europa, baserad på balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, en starkt konkurrenskraftig social marknadsekonomi, som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg, samt en hög skyddsnivå och förbättring av miljökvaliteten. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg."

– Artikel 35 i CFR, om hälsovård: "Var och en har rätt att få tillgång till förebyggande hälsovård och rätt att dra nytta av medicinsk behandling på de villkor som fastställs av nationella lagar och praxis. En hög hälsoskyddsnivå för människor ska säkerställas i definition och genomförande av all Unionens politik och verksamhet."

– Artikel 37 i den gemensamma referensramen, CFR, om miljöskydd:
"En hög miljöskyddsnivå och förbättring av miljökvaliteten måste integreras i Unionens politik och säkerställas i enlighet med principen om hållbar utveckling."

© 2024 Europeans for safe connections.