Skydd för vår miljö

Förslag 12

Minska den massiva elförbrukningen som orsakas av digital kommunikationsteknik, exempelvis genom att prioritera kabelburna lösningar och lågenergilösningar i handlingsplanen för Eu:s gröna giv.


Detaljerad förklaring

Enligt Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet, sätter Unionen energieffektivitet och behovet av att frikoppla energianvändning från ekonomisk tillväxt, högst i Unionens energistrategi. Men många elektroniska enheter bryter mot detta direktiv:

 • Många Wi-Fi-routrar, eftersom standardinställningen för sändarens effektnivå är satt till max, och de används för flera frekvensområden samtidigt: 2,4 / 5 / 6 / 60 GHz
 • Många trådlösa smarta mätare, eftersom de förbrukar energi i onödan genom att ständigt övervaka enheter och orsaka smutsig elektricitet. El-/telefon- och fiberkablar kan alla användas för att överföra smarta mätardata.
 • Prognos för hur mycket energi, enheter och tjänster inom Informations- och Kommunikationsteknologi (IKT), kommer att förbruka:
  smartphones, datorer, datahallar, antenner, internet, etc. kommer år 2025 att stå för upp till 20% av den globala elförbrukningen. Dessutom kommer växthusgaserna från IKT att överstiga 14% år 2040.

Långt ifrån att vara en lösning på klimatförändringarna skulle den digitala ekonomins ekologiska fotavtryck nå sin topp med 5G, vilket skulle förvärra den globala ekosociala krisen utan återvändo.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har publicerat yttrandet Säker 5G-utbyggnad i EU – Genomförande av EU:s verktygslåda. I punkt 4.1 står det:

".... EESK anser att det är mycket viktigt att 5G är inriktat på att uppnå ett bättre cirkulärt resursutnyttjande och minska det stora energirelaterade koldioxidavtrycket. ..."

Enligt The Shift Project: "Energiförbrukningen för informations- och kommunikationsteknik (IKT) ökar med 9% varje år. Det är möjligt att begränsa denna tillväxt till 1,5% per år genom att gå över till mer “nykter” digital praxis. Den digitala övergången, som den för närvarande genomförs, medverkar till den globala uppvärmningen mer än den hjälper till att förhindra den. Behovet av åtgärder är därför brådskande."

Enligt Frédéric Bordage, en fransk expert på grön IT och digital “sans”, skulle Miljöavtrycket i den digitala världen kunna förbättras genom att använda ”låg-digital” teknik:
"Idén med en låg-digital teknik är att använda robust, enkel, effektsnål och etablerad digital teknik som 2G, SMS, etc. för att möta dagliga behov. Den mesta feedback som samlats in under de senaste 10 åren, visar att detta tillvägagångssätt inte betraktas som en regression utan istället tas väl emot av användarna och det skapar ekonomiskt värde. Radikal eco-design syftar till att samordna användningen av låg- och högteknologiska digitala resurser, för att på bästa sätt möta mänsklighetens behov samtidigt som vi avsevärt minskar vårt digitala fotavtryck. För att avsluta med ett enkelt exempel är det inte nödvändigt att ha den senaste generationens smartphone ansluten till 4G eller 5G för att komma åt väderprognoser. Ett enkelt SMS gör att prognosen kan sändas till en 2G-mobiltelefon. Å andra sidan kräver beräkning av väderprognoser användning av avancerad teknik."

Miguel Coma, ingenjör inom telekommunikation och IT-arkitekt, argumenterar i sin artikel Green 5G or red alert? att 5G inte kommer att bidra till en hållbar framtid som Huawei hävdar i Green 5G: Building a sustainable World.
"Idag vill jag att vi ska inse hur mycket energi 5G kommer att förbruka: mer än tre gånger den totala mängden energi som Sverige använder för industrier, transporter, el, bostäder, skolor, etc. tillsammans. Att driva 5G globalt skulle kräva att man byggde 36 nya generationens kärnreaktorer, 7 800 stora vindkraftverk till havs eller motsvarande kraftverk som använder andra energikällor.

5G skulle öka CO2-utsläppen med 250 megaton (Mt CO2). Det motsvarar sju gånger Sveriges totala CO2-utsläpp, eller en fjärdedel av de utsläpp som flyget genererade i världen (före Covid-19). Det skulle med största sannolikhet äventyra våra mål för koldioxidneutralitet och minskade utsläpp.

Huawei uppgav att informationskommunikationsteknik (IKT) skulle kunna bidra till att minska utsläppen av växthusgaser från andra industrier med 15% år 2020. Detta påstående är baserat på en gammal (2008) rapport som undersökte de flesta aspekter av världsomspännande IKT. När det gäller mobila nätverk (3G, 4G, 5G) rapporterade den faktiskt skyhöga utsläpp av växthusgaser och inga potentiella CO2-besparingar inom andra sektorer.

5G-antenner kommer att behöva mycket större batterier än 4G-antenner, vilket bara det ökar den globala energianvändningen. Att tillverka större batterier kommer att öka malmutvinningen och utsläppen av växthusgaser.

5G förväntas också flytta datatrafik från befintliga, trådburna nätverk till mycket mindre effektiva mobilnät. Det innebär enorma mängder energi (tre gånger Sveriges klimatavtryck) som 5G kommer att behöva, främst från fossila bränslen.”

Enligt Århuskonventionen har EU-medborgare rätt att se till att de mest uppdaterade vetenskapliga uppgifterna tas med i beräkningen när EU antar politik för att skydda miljön. Medborgare har rätt att få tillgång till miljöinformation, till allmänhetens deltagande i miljöbeslutsprocesser och ha tillgång till rättvisa.

När det gäller utbyggnaden av 5G har EU-medborgarna inte tillfrågats om vi vill ha denna allestädes närvarande trådlösa digitala utveckling som uppenbarligen kommer att ha en enorm ökning av energiförbrukningen samt ett ökande koldioxidavtryck. Väldigt viktiga frågor som våra politiker inte pratar om!

Juridiska argument för vårt förslag är:

 • Article 3 of the TEU, where "The Union shall establish an internal market. It shall work for the sustainable development of Europe based on balanced economic growth and price stability, a highly competitive social market economy, aiming at full employment and social progress, and a high level of protection and improvement of the quality of the environment. It shall promote scientific and technological advance."
 • Artikel 3 i Fördraget om Europeiska unionen (FEU), där
  "Unionen ska upprätta en inre marknad. Den ska verka för en hållbar utveckling av Europa baserad på balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, en mycket konkurrenskraftig social marknadsekonomi, som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg, och en hög nivå av skydd och förbättring av miljöns kvalitet. Det ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg."
 • Artikel 21 (f) i EU:
  "bidra till att utveckla internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljöns kvalitet samt hållbar förvaltning av globala naturresurser, för att säkerställa en hållbar utveckling"
 • Artikel 4 (i) i EUF-fördraget om energi
 • Artikel 191 i EUF om försiktighetsprincipen och miljöskydd.
 • Artikel 194 (c) i EUF:
  "främja energieffektivitet och energibesparing samt utveckling av nya och förnybara energiformer."
 • Artikel 37 i den gemensamma referensramen om miljöskydd, CFR:
  "En hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet ska integreras i unionenspolitik och tryggas i enlighet med principen om hållbar utveckling."
 • Århuskonventionen
 • Enligt Förslag till förordning om revision av Århus-förordningen:
  "EU-institutionerna måste engagera sig tillsammans med allmänheten om Eu:s Gröna Giv ska nå framgång och leda till varaktig förändring. Allmänheten är, och bör förbli, en drivande kraft i övergången och bör få medel att aktivt engagera sig i att utveckla och implementera nya policyer.”
crying earth
© 2024 Europeans for safe connections.