Skydd för vår miljö

Förslag 14

Uppdatera Ekodesigndirektivet från 2009, så att strikta gränser sätts för slöseri med resurser och energi från alla anslutna enheter, inklusive antenner och satelliter.


Detaljerad förklaring

Lanseringen av 5G förväntas medföra en enorm mängd nya sammankopplade enheter på marknaden, varav de flesta kommer att ersätta sina föregångare. Därmed får kretsloppet, att köpa nytt och göra sig av med gammalt, en rejäl skjuts framåt. I stället för att minska miljöpåverkan och spara energi uppstår en helt ny industri som bygger tusentals satelliter, nya generationer av en explosionsartad mängd antenner, elektroniska apparater som hundratals miljoner mobiltelefoner, surfplattor och så vidare.

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG är ett direktiv enligt europeisk lagstiftning som fastställer krav på miljörelaterad utformning av “energirelaterade produkter” på EU:s gemensamma inre marknad.

Genom 2009 års revidering av direktivet utvidgades dess räckvidd till att omfatta energirelaterade produkter som fönster, isoleringsmaterial och vissa vattenförbrukande produkter.

Det slutgiltiga målet med ekodesigndirektivet är att tillverkare av energianvändande produkter redan på konstruktionsstadiet ska vara skyldiga att minska produkternas energiförbrukning och andra negativa miljökonsekvenser. Direktivets främsta mål är att minska energianvändningen, men det syftar också till att ta hänsyn till andra miljöfaktorer: materialanvändning, vattenanvändning, förorenande utsläpp, avfallsfrågor och återvinningsbarhet. Hittills omfattas mer än 40 produkter av detta direktiv.

Vi uppmanar EU-kommissionen att inkludera alla apparatgrupper som är en följd av digitaliseringen, särskilt de som anges i första stycket i Ekodesigndirektivet, för att förbättra deras energi- och resurseffektivitet samt deras energisäkerhet och minskad efterfrågan på naturresurser.

Enligt EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi ska alla elektroniska apparater, särskilt de som används för digitalisering, också göras "lämpliga för en klimatneutral, resurseffektiv och cirkulär ekonomi, minska avfallet och säkerställa att prestandan hos produkter som är föregångare när det gäller hållbarhet, successivt blir normen". Ekodesigndirektivet är en möjlig anknytningspunkt för dessa mål.

Tänk alltid på att trådburna anslutningar ger enorma energibesparingar jämfört med Wi-Fi, utan att ge avkall på komforten.

EU är behörigt att skydda miljön genom försiktighetsprincipen i artikel 191 i EUF-fördraget.

polluted earth
© 2024 Europeans for safe connections.