Skydd för vår miljö

Förslag 16

Inkludera övervakning av alla parametrar gällande biologiska skador av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) i Miljöövervakningsprogram, EU:s Strategi för biologisk mångfald 2030, EU:s Naturåterställningsmål, Habitat- och fågeldirektiv och Natura 2000.


Detaljerad förklaring

Hundratals vetenskapliga studier som expergranskats (peer-reviewed) och som är oberoende av industrin, visar tydligt att olika parametrar för RF EMF orsakar biologiska effekter vid strålningsnivåer som ligger under de nuvarande gränsvärdena. Strålningsnivån kommer att öka i samband med utbyggnaden av 5G (sePlanetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact , publicerad i www.thelancet.com).

I det rättsliga yttrandet om 5G av advokaten Christian F. Jensen, dras slutsatsen att utbyggnaden av 5G kommer att strida mot gällande miljölagstiftning (habitat- och fågeldirektivet) i EU:s förordningar och Bern- och Bonn- konventionerna som skyddar naturliga livsmiljöer och migrerande arter.

Den biologiska mångfalden minskar. En nedgång på mer än 75 procent under 27 år av den totala biomassan av flygande insekter i skyddade områden, måste orsakas av andra föroreningar än de som redan har uppmätts. *1

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, har publicerat ett yttrande med titeln "Säker utbyggnad av 5G - EU:s verktygslåda". I punkterna 1.4 och 4.3 anges följande:

"EESK uppmanar kommissionen att noggrant övervaka framstegen i införandet och den faktiska användningen av 5G, och uppmanar medlemsstaterna att ytterligare påskynda processen och säkerställa att den genomförs på ett ansvarsfullt sätt, med beaktande av alla säkerhetsaspekter, inklusive de som rör 5G-teknikens inverkan på folkhälsan och levande ekosystem, de sociala och ekonomiska konsekvenserna, konsekvenserna för konkurrens, utbildning och fortbildning samt respekten för de grundläggande rättigheterna."

Juridiska argument för vårt förslag:

— Artikel 3.3 i EU-fördraget:
"Unionen ska upprätta en inre marknad. Den ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på en balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg samt en hög nivå av skydd och förbättring av miljöns kvalitet. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg."

— Artikel 21 (f) i EU-fördraget:
"Bidra till att utveckla internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljöns kvalitet och en hållbar förvaltning av de globala naturresurserna i syfte att säkerställa en hållbar utveckling."

— Artikel 13 i EUF-fördraget; Denna bestämmelse är viktig i två avseenden:

* Den erkänner djur som "kännande varelser".

* Den kräver att Unionen och dess medlemsstater, när de i) utformar och ii) genomför unionens politik på vissa nyckelområden, ska ta "full hänsyn till djurens krav på välbefinnande".

— Enligt artikel 191 i EUF-fördraget ska Unionens politik bidra till att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och "främja åtgärder på internationell nivå för att hantera regionala eller globala miljöproblem". Unionens politik "ska grundas på försiktighetsprincipen och på principerna om att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöskador i första hand bör åtgärdas vid källan och att förorenaren ska betala".

— Artiklarna 192 och 193 i EUF-fördraget

— Artikel 37 i den gemensamma referensramen CFR .

Habitatdirektivet

Fågeldirektivet

Enligt allt detta måste unionen omedelbart vidta rättsliga åtgärder för att skydda naturen och djurlivet i alla EU-länder. Unionen ska ta hänsyn till tillgängliga vetenskapliga och tekniska data och de potentiella fördelarna och kostnaderna för åtgärder eller brist på åtgärder.

Fotnot

1 Hallmann et al, 2017: More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809

butterfly
© 2024 Europeans for safe connections.