Skydd för vår miljö

Förslag 17

Kräv ett omedelbart moratorium för mega-konstellationer av 5G-satelliter över hela världen, tills de negativa miljöeffekterna är lösta.


Detaljerad förklaring

Över 100 000 telekommunikationssatelliter är redan är redan i drift eller planerade.

(Uppdatering i januari 2022: Det totala antalet satelliter för telekommunikation som är i drift, godkända eller föreslagna, uppgår nu till 441 449 jordnära satelliter.)

Den enorma omfattningen av de föroreningar satelliterna kommer att orsaka, och den risk de utgör för jordens naturliga elektromagnetiska fält, vilket upprätthåller livet på planeten, gör att godkännandet av satelliterna utgör ett brott mot Fördraget om yttre rymden (artikel IV, frågan om 5G-satelliter som vapen) samt överträdelse av FN:s riktlinjer för långsiktig hållbarhet i samband med verksamhet i yttre rymden, riktlinje 2.2 c), vilka kräver att användningen av rymden skall ske
"så att skadlig förorening och negativa förändringar i jordens miljö undviks", och så att "risker för människor, egendom, folkhälsa och miljö i samband med uppskjutning, drift i omloppsbana och återinträde av rymdobjekt undviks".
De hotar också optisk astronomi och radioastronomi, befintliga satelliter och andra vetenskapliga eller tekniska investeringar i rymden som ligger i mänsklighetens intresse (...).

EU har åtagit sig att
"främja ett ansvarsfullt beteende i rymden samt att bevara och skydda rymdmiljön för fredlig användning av alla nationer"
inom ramen för den europeiska rymdpolitiken, och EU har en skyldighet att skydda miljön enligt EU-fördraget.

Vi ber därför EU att åberopa relevanta internationella fördrag och kräva ett omedelbart stopp för de megakonstellationer av telekommunikationssatelliter som skjuts upp över hela världen, i avvaktan på en tillfredsställande bedömning av deras miljöpåverkan, och därpå följande begränsningar/förbud av artificiella konstellationer.

De skadliga effekterna av megakonstellationer av 5G-satelliter som sänder ut radiovågor är många och mycket allvarliga:

 • Förändring av jordens naturliga elektromagnetism som upprätthåller livet på planeten. Artificiell, konstgjord strålning från radiosändare på marken och i rymden skadar redan jordens elektromagnetism. Mekanismerna är väldokumenterade. Radiovågor når jonosfären och magnetosfären och interagerar med Van Allen-bältena, vilket ger upphov till elektronregn som ändrar atmosfärens elektriska egenskaper. Kommunikationssatelliter som sänder ut kraftfulla radiostrålar direkt i jonosfären kommer således att utlösa elektronregn och ytterligare förorena jordens globala elektriska krets som styr de elektriska egenskaperna hos alla naturliga fenomen, inklusive livet självt, med dessa huvudsakliga konsekvenser:
 • Ökad strålning på marknivå.
  5G-satelliterna kommer att använda samma typ av fasstyrda antenner som markbaserade 5G-system, vilka avger kraftfulla, fokuserade strålar av mikrovågsstrålning som bevisligen har en negativ inverkan på människors, djurs och växters hälsa. De kommer dels att bestråla områden på jorden som inte nås av andra sändare, och dels addera sin strålning till markbaserade 5G-sändningar från miljarder IoT-objekt.
 • Ökad atmosfärisk luftförorening och nedbrytning av ozon från raketavgaser och satelliter i omloppsbana, som förbränns när de faller mot jorden. Med tanke på det totala antalet planerade satelliter och deras korta livslängd (5 år), som innebär att de kommer att skrotas och ersättas ofta, kan satellituppskjutningar och nedtagningar av satelliter uppgå till mellan 5 000 och 10 000 per år, eller 10 till 20 per dag.
  Raketavgaser är mycket förorenande: fasta och flytande bränslen skadar ozonskiktet och fotogen släpper ut stora mängder sot på hög höjd. Den kombinerade effekten av båda typerna av bränslen kommer att höja jordens temperatur. Kvicksilverbaserat raketbränsle, som nu håller på att utvecklas, skulle kunna sprida potenta neurotoxiner över jorden, om en olycka skulle inträffa. Rökgasutsläpp från förbrukade satelliter vid återinträde till jorden, har ännu inte helt utvärderats med avseende på deras miljöpåverkan, men de kommer utan tvekan att innebära en massiv förorening med farliga kemiska ämnen i den lägre atmosfären.
 • Ökad mängd rymdskrot och Kessler-effekt.
  De faror som utgörs av rymdskrot - omkring 20 000 katalogiserade objekt som rymdfarkoster, raketsteg, trasiga satelliter och misslyckade projekt - är redan ett allvarligt problem för alla rymdföretag. I takt med att antalet objekt i jordens omloppsbana ökar, ökar också risken för kollisioner, vilka kan leda till en kedjereaktion när objekten sönderfaller och successivt kolliderar (Kessler-effekten). I värsta fall kan rymden bli obrukbar i hundratals år. Satelliter som inte fungerar eller som blir omöjliga att manövrera, exempelvis på grund av ett solutbrott, ökar risken för att detta ska inträffa.
 • Effekter på vilda djurs navigering och överlevnad:
  Det har redan visat sig att ljusföroreningar från marken skadar vilda djur och växter i hög grad, och dessa föroreningar har redan uppskattats öka med 10 %, jämfört med natthimlens naturliga ljusstyrka. Till detta måste vi nu lägga det konstgjorda ljuset på natthimlen från satelliter som tillför mer ljus, vilket gör att stjärnorna inte framträder lika tydligt, samt att de påverkar ljuskänsliga biologiska system, .
 • Allvarliga hinder för optisk astronomi och radioastronomi.
  Betydelsen av optisk astronomi och radioastronomi kan inte underskattas, de utökar vår kunskap om universum och är avgörande för att bedöma riskerna för jorden från rymdväder, meteoriter osv. 5G-megakonstellationer innebär en dramatisk försämring av det vetenskapliga innehållet för ett enormt antal astronomiska observationer, på fyra huvudsakliga sätt:
  • Optiska observationer som förstörs av satelliternas ljusa parallella strimmor på alla breddgrader. Försök att avhjälpa problemet, genom att göra satelliter mindre reflekterande, fungerar inte eftersom satelliter skadar astronomiska bilder vid alla våglängder.
  • Ökad ljusförorening: Satellitflottorna reflekterar och sprider solljuset. Denna “skyglow-effekt” har redan bedömts ha ökat natthimlens ljusstyrka med 10 % över naturliga nivåer. Detta är den kritiska gräns som redan 1979 antogs av Internationella Astronomiska Unionen, för den nivå av ljusförorening som inte får överskridas vid astronomiska observatorier. Hur mycket mer ljusförorening kommer tiotusentals satelliter att ge upphov till?
  • Störning av radioastronomiska observationer eftersom deras kommunikationsband överlappar radioastronomiska band på alla delband. Detta skadar redan radio-astronomiska observationer. Till detta kommer störningarna från basstationerna på jorden och de triljoner sändningsobjekt som det planerade Internet of Things (IoT, kommer att innebära inom några få år. Radioastronomer fruktar, med rätta, att radioastronomin kommer att bli en utdöd vetenskap om 5G-satelliter, markbaserad 5G och IoT fortsätter att användas.
  • Ökad risk för skador på rymdbaserade astronomiska instrument som Hubble-teleskopet, vilket redan drabbats av betydande skador från kolliderande rymdskrot. Astronomerna begär också ett moratorium för satellitkonstellationer och all teknik som kan ha en negativ inverkan på astronomiska observationer från rymden och från marken eller påverka de vetenskapliga, tekniska och ekonomiska investeringar som görs i andra astrofysiska projekt. De bestrider att det är lagligt att en nationell myndighet som FCC, godkänner satellitkonstellationer utan att ta hänsyn till deras miljömässiga och vetenskapliga konsekvenser, och de kräver att dessa projekt utvärderas internationellt, och att de begränsas till strikt nödvändiga utplaceringar i enlighet med Fördraget om yttre rymden och FN:s riktlinjer för långsiktig hållbarhet i samband med verksamhet i yttre rymden.
 • Försämring av atmosfäriska mätningar och väderprognoser: World Meteorological Organisation varnar för de allvarliga störningar som orsakas av 5G-signalerna, vilket kommer att försämra väderprognoserna, med allvarliga konsekvenser för hantering av naturkatastrofer.
 • Förstörelse av vyn över natthimlen, mänsklighetens ytterst viktiga natur- och kulturarv som måste skyddas och bevaras för framtida generationer.

Med tanke på alla dessa enorma risker måste omedelbara åtgärder vidtas för att skydda mänskligheten och miljön, i enlighet med etiska krav och internationella överenskommelser.

Dessutom har Europas och världens medborgare inte varit delaktiga i beslutet om utplaceringen av 5G-satelliter och deras enorma miljöpåverkan. Enligt Århuskonventionen har EU:s medborgare rätt att se till att senaste vetenskapliga rön beaktas när EU antar strategier för att skydda miljön. Medborgarna har rätt att få tillgång till miljöinformation, att delta i miljöbeslutsprocesser och att få möjlighet till rättslig prövning. När det gäller utplaceringen av 5G-satelliter, har EU-medborgarna inte blivit tillfrågade om vi accepterar de genomgripande miljökonsekvenserna av 5G-satelliterna, i den tekniska utvecklingens namn.

Juridiska argument för vårt förslag:

 • Artikel 3.3 i EU-fördraget FEU:
  "Unionen ska upprätta en inre marknad. Den ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på en balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg, samt en hög nivå av skydd och förbättring av miljöns kvalitet. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg."
 • Artikel 21 f) i EU-fördraget FEU:
  "Bidra till att utveckla internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljöns kvalitet och en hållbar förvaltning av de globala naturresurserna, i syfte att säkerställa en hållbar utveckling."
 • Artikel 13 i EUF-fördraget. Denna bestämmelse är viktig i två avseenden:
  • Den erkänner djur som "kännande varelser".
  • Den kräver att unionen och dess medlemsstater, när de a) utformar och b) genomför unionens politik på vissa nyckelområden, ska ta "full hänsyn till djurens krav för välbefinnande".
 • Artikel 191 i EUF-fördraget; EU är behörig att skydda miljön genom försiktighetsprincipen.
 • Artiklarna 192 och 193 i EUF-fördraget
 • Artikel 37 i den gemensamma referensramen, CFR
 • Habitatdirektivet
 • Fågeldirektivet
 • Århuskonventionen
geosats wikimedia
Stack of 68 images (35min total) containing 39 Starlink, 3 GEO satellites and one rocket body
graph
© 2024 Europeans for safe connections.