Skydd för vår miljö

Förslag 18

Prioritera att genomföra en miljökonsekvensanalys av alla rymdprojekt inom den europeiska rymdpolitiken.


Detaljerad förklaring

Med tanke på de stora hoten mot vår miljö från den oinskränkta utplaceringen av 5G-satelliter som avger radiovågor, och som beskrivs i förslag nummer 17, drar vi slutsatsen att denna typ av satellitutplacering är oförenlig den hållbarhetsstrategi som Europeiska unionen har åtagit sig att följa.

Vi kräver därför att den europeiska rymdpolitiken sätter miljöhänsynen över alla andra politiska prioriteringar i samverkan med europeiska partners och internationella organ. EU måste leva upp till sina miljöåtaganden och sitt löfte om att leda arbetet med att "ta itu med de utmaningar som uppstår till följd av mångfalden av rymdaktörer, rymdobjekt och rymdskrot, i linje med FN:s konventioner med anknytning till rymden". Den orbitala rymden måste betraktas som en del av miljön, i all relevant EU-lagstiftning.

All europeisk rymdverksamhet måste prövas med avseende på dess miljöpåverkan, eftersom mänsklig verksamhet i rymden har en enorm inverkan på miljön på jorden.

I sin nuvarande lydelse tar den europeiska rymdpolitiken föga hänsyn till rymdverksamhetens miljöpåverkan. Rymden betraktas bara som ytterligare en naturresurs som ska exploateras i en "kapplöpning" med andra geostrategiska och ekonomiska intressen. När nu kostnaderna för tillverkning och uppskjutning av satelliter har minskat avsevärt och en massiv digitalisering pågår, handlar kapplöpningen om rymden om vinst och kontroll av datainformationen, "det nya guldet", och många privata aktörer har kommit in i bilden.

Vi motsätter oss denna syn på rymden som en naturresurs som ska exploateras till det yttersta på samma sätt som mänskligheten har gjort med andra resurser, med katastrofala följder för naturen som vi är en del av. För att undvika att göra samma misstag med rymden och äventyra livet på jorden, måste miljömässiga och etiska överväganden vara av största vikt när man överväger ett projekt, framför alla andra politiska prioriteringar. Tillåtna projekt i rymden måste godkännas av en oberoende tvärvetenskaplig panel av forskare med sakkunskap inom EMF, hälsa, biologi, samt astrofysik och astronomi. Panelen ska bedöma projektens inverkan på miljön och se till att utnyttjandet av rymden är säkert för människor och miljö. En princip om minimering av objekt i rymden måste införas, vilket begränsar utplaceringarna till väsentliga användningsområden som kommer att gynna mänskligheten, exempelvis övervakning av naturkatastrofer och klimat.

De rättsliga argumenten för vårt förslag är följande:

Den europeiska rymdstrategin

FN:s fördrag om yttre rymden

FN:s riktlinjer för långsiktig hållbarhet för verksamheten i yttre rymden

— Punkterna 13 och 34 i FN:s generalförsamling 55/122 Internationellt samarbete för fredlig användning av rymden.

FN:s rapport från kommittén för fredlig användning av yttre rymden, punkt 9 i del II.

Beslut nr 541/2014/EU (om stöd för övervakning och spårning av rymdskrot i rymden)

— Artikel 3.3 i EU-fördraget (FEU):
"Unionen ska upprätta en inre marknad. Den ska verka för en hållbar utveckling i Europa som bygger på en balanserad ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, en social marknadsekonomi med hög konkurrenskraft som syftar till full sysselsättning och sociala framsteg, samt en hög nivå av skydd och förbättring av miljöns kvalitet. Den ska främja vetenskapliga och tekniska framsteg."

— Artikel 21 f) i EU-fördraget (FEU):
"Bidra till att utveckla internationella åtgärder för att bevara och förbättra miljöns kvalitet och en hållbar förvaltning av de globala naturresurserna i syfte att säkerställa en hållbar utveckling."

— Artikel 13 i EUF-fördraget; Denna bestämmelse är viktig i två avseenden:

* Den erkänner djur som "kännande varelser".

* Den kräver att unionen och dess medlemsstater, när de a) utformar och b) genomför unionens politik på vissa nyckelområden, ska ta "full hänsyn till djurens rätt till välbefinnande".

— Artikel 189 i EUF-fördraget.

— Enligt artikel 191 i EUF-fördraget ska unionens politik bidra till att bevara, skydda och förbättra miljöns kvalitet och "främja åtgärder på internationell nivå för att hantera regionala eller globala miljöproblem". Unionens politik "ska grundas på försiktighetsprincipen och på principerna om att förebyggande åtgärder ska vidtas, att miljöskador i första hand ska åtgärdas vid källan och att förorenaren ska betala".

— Artiklarna 192 och 193 i EUF-fördraget

— Artikel 37 i den gemensamma referensramen, CFR.

StarlinkTrails wikimedia
New Starlink satellites reflecting sunlight. In the pictured composite of 33 exposures, parallel streaks from Starlink satellites are visible over southern Brazil. Sunflowers dot the foreground, while a bright meteor was caught by chance on the upper right.
© 2024 Europeans for safe connections.