Skydd för våra uppgifter

Förslag 23

Organisera offentliga debatter, ledda av forskare med biomedicinsk expertis som står fria från intressekonflikter, för att avgöra om eller i vilken utsträckning, digitala innovationer kan godkännas. Tillsätt en ny etisk kommitté eller utöka verksamheten i den Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (European Group on Ethics in science and new technologies, EGE).


Detaljerad förklaring

Digital teknik, särskilt 5G i kombination med Internet of Things (IoT) och Internet of Bodies (IoB), kan leda till användningsområden som strider mot mänsklig värdighet och liv i samhället.

Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik (EGE), vars roll definieras i artikel 2 i EU-kommissionens beslut 2016/835, verkar inte kunna engageras eftersom dess verksamhet är inriktad på bioteknikfrågor. Dessutom är dess status inte integrerad i Europeiska unionens konstituerande fördrag eller i Europeiska unionens lagstiftningsstrukturer.

Vi kräver att man inrättar en instans som samlar vetenskapsmän och företrädare för olika riktningar, och som väljs helt oberoende av näringslivet och regeringar. Denna instans skulle ha till uppgift att skapa förutsättningar för en offentlig debatt, innan någon viktig teknik införs och att förbereda beslut som skall godkännas genom folkomröstningar.

Det europeiska folket har inte tillfrågats om de föredrar digitalisering via kabel eller trådlös anslutning, och i synnerhet har de inte fått ta ställning till för- och nackdelarna med trådlös utbyggnad.

När det gäller digitala innovationer, kommer den nya instansens arbete att vara inriktat på konsumenterna och konsekvenserna för hela deras livsmiljö, i synnerhet deras konsumtion. Vi kan därför förlita oss på artikel 169 (punkt 2b) i EUF-fördraget, som gör det möjligt att vidta åtgärder för att komplettera eller övervaka konsumentskyddspolitiken i EU.

I punkt 8.5.8 i EU-parlamentets Resolution 1815 står det: "främja pluralistiska och motsägelsefulla debatter mellan alla intressenter, inklusive civilsamhället".

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har publicerat ett yttrande med titeln "Säker utbyggnad av 5G - EU:s verktygslåda”. I punkterna 1.10 och 4.11 anges följande:

Kommissionen, Europaparlamentet, rådet och medlemsstaternas regeringar och parlament bör skapa en demokratisk ram för samråd, där man för allmänheten kan presentera de vetenskapliga och tekniska frågorna, de rättsliga garantierna och behöriga institutioners svar på frågor från det civila samhället.

För närvarande är dessa debatter i händerna på aktivistgrupper och några få politiska partier, som gör det jobb som officiella institut borde göra. I Tyskland har exempelvis det ekologisk-demokratiska partiet inrättat en arbetsgrupp för mobiltelefonkommunikation, som kräver en lösning som är förenlig med hälsa och miljö, och som uppfyller dataskyddslagarna.

people
© 2024 Europeans for safe connections.