Lösningar

Våra mål

Införandet av 5G äventyrar våra rättigheter till en hälsosam miljö, frihet och integritet.


Vi uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning för att skydda medborgarna och miljön från dessa hot:

Människor, fauna och flora skadas av strålning. Nuvarande exponeringsgränser ger otillräckligt skydd – särskilt för sårbara personer (som barn, gravida kvinnor, sjuka och äldre), djur, pollinerande insekter och växter

Stifta lagar för att skydda allt liv
från radiofrekvens och mikrovågsstrålning
*


Med utbyggnaden av 5G kommer mängden anslutna elektroniska enheter, antenner och satelliter att explodera. Detta resulterar i ohållbar energiförbrukning, strålningsutsläpp, skadlig gruvdrift och föroreningar, vilket kommer att äventyra biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer

Stifta starkare lagar för att skydda miljön från alla skadliga effekter av 5G och digitalisering *


5G möjliggör massiv datainsamling och övervakning via sammankopplade enheter. Detta ökar risken för it-brottslighet, dataläckage och stöld, återförsäljning av data och missbruk genom artificiell intelligens

Tillämpa säkert och effektivt dataskydd för att säkerställa vår rätt till integritet, säkerhet och frihet *


* Se detaljerade förslag i bilagan.

© 2024 Europeans for safe connections.