Nyheter ec.europa.eu January, 2022

Århusförordningen skärps

Århusförordningen, som bland annat ger tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, har uppdaterats för att förhoppningsvis göra det ännu lättare att "stärka det europeiska civila samhällets och allmänhetens förmåga att granska beslut som påverkar miljön". Kanske kommer detta att bana väg för en bättre reglering av mobilkommunikation i miljön?

Den överenskomna ändringen kommer att förbättra möjligheterna för det civila samhället att begära att EU:s institutioner ser över sina handlingar i syfte att garantera ett bättre miljöskydd och effektivare klimatåtgärder. Icke-statliga miljöorganisationer och enskilda personer vars rättigheter har försämrats kommer att kunna begära en sådan granskning. Dessutom kommer alla medlemmar av allmänheten som agerar tillsammans i allmänhetens intresse att kunna begära granskning om en sådan begäran stöds av minst 4 000 européer från minst fem medlemsstater, med minst 250 medlemmar av allmänheten från var och en av dessa medlemsstater.

Den ändrade förordningen kommer att ytterligare förbättra öppenheten, ansvarsskyldigheten och konsekvensen i unionens miljö- och klimatåtgärder och kommer att stödja kommissionens mål att åstadkomma en omvälvande förändring inom ramen för den europeiska gröna affären genom att ytterligare stärka det civila samhällets möjligheter att bidra till denna förändring.


Källa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3610

© 2024 Europeans for safe connections.