Nyheter Vårt pressmeddelande 21 September 2022

Phonegate-samarbete - Frågor om SAR-tester på trådlösa produkter

National Health Federation Sweden
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp
E-post: nhfsweden@gmail.com

Till:
Elsäkerhetsverket,
Post- och telestyrelsen
Strålsäkerhetsmyndigheten
Energimyndigheten
Regeringen: Infrastrukturdepartementet eller annat departement som handhar trådlös teknik/utrustning

Frågor om SAR-tester på trådlösa produkter

Vi vänder oss till er, eftersom ni är en av de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för elektromagnetisk kompatibiltet för telekommunikations- och sändningsutrustning på marknaden för mobiltelefoner, surfplattor, smartmeters och annan trådlös teknik. I denna egenskap och inom ramen för de europeiska förordningarna är ni, som myndighet, ansvarig för säkerheten och hälsan för de personer som använder dessa apparater som marknadsförs i Sverige.

1) Har ni utfört specifika absorptionshastighetstester (SAR-tester) för elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, surfplattor och annan trådlös teknik?

Om SAR-tester har utförts, så ber vi att alla testrapporter skickas till oss och att de offentliggörs.

Observera att redan i juli 2016, när det gäller mobiltelefoner, vidtogs rättsliga åtgärder av Dr Marc Arazi, som är grundare av Phonegate Alert, vilket resulterade i att den franska byrån Agence nationale des fréquences (ANFR) offentliggjorde hundratals SAR-testrapporter, vilka hade utarbetats sedan 2012 utan att då ha publicerats.

Sedan juni 2018 har fler än 750 SAR-testrapporter för mobiltelefoner publicerats på denna webbplats:

https://data.anfr.fr/explore/dataset/das-telephonie-mobile/?disjunctive.marque&disjunctive.modele&sort=-date_controle.

Efter det att de nämnda testerna hade utförts bedömde ANFR att 30 mobiltelefonmodeller inte uppfyllde de officiella SAR-kraven. Åtgärder vidtogs för att antingen att dra tillbaka dem från marknaden eller för att kräva att tillverkaren uppdaterade produktens SAR-värde med hjälp av en mjukvaruuppdatering, så att mobiltelefonerna uppfyllde kravet.

2) Efter avslöjandena om överträdelser av SAR-gränsvärdena ombads den franska hälsomyndigheten ANSES, från offentligt håll, att utarbeta en rapport om möjliga hälsorisker. I rapporten från oktober 2019 rekommenderade ANSES följande:

– Att dra tillbaka eller uppdatera mobiltelefoner som släpptes ut på marknaden före juni 2017 och som genom ANFR:s tester hade visat ett SAR-värde som översteg de lagliga nivåerna. Detta motsvarade fler än 250 modeller.

– Att testa alla SAR-värden vid direkt kontakt med huden, det vill säga 0 mm från kroppen, och i synnerhet det SAR-värde som huvudet utsätts för, vilket annars fortfarande har mäts vid 5 millimeters avstånd.

Har de mobiltelefonmodeller, som i Frankrike inte anses uppfylla SAR-kraven, uppmärksammats och behandlats av er/myndigheten i Sverige?
Se listan här: https://phonegatealert.org/wp-content/uploads/2022/07/E-Table-phones-28.07.22-France.pdf

3) Vilka åtgärder har ni/myndigheten vidtagit för att garantera konsumenternas säkerhet i förhållande till alltför höga SAR-värden i allmänhet, det vill säga även i samband med andra produkter än mobiltelefoner och som avger elektromagnetisk strålning?

4) Vi vill veta om ni/myndigheten har informerats om ANSES rekommendationer?

5) Vilka åtgärder kommer ni/den svenska myndigheten att vidta angående alla trådlösa enheter som överstiger SAR-värdet och som säljs på den svenska marknaden?

6) Planerar ni/myndigheten att själv eller i samarbete med andra myndigheter utföra SAR-mätningar för mobiltelefoner och annan trådlös teknik som används på den nationella marknaden, i enlighet med ANSES rekommendationer, det vill säga på ett avstånd av 0 mm från kroppen?

7) I linje med ANSES rekommendationer har Frankrike beslutat att lämna in en formell invändning till EU-kommissionen för att be EU att besluta att alla SAR-värden måste mätas på ett avstånd av 0 mm från kroppen.

Hur ställer ni/myndigheten er till denna begäran, och kommer ni att stödja det franska förslaget i relevanta EU-organ?

8) Har ni/myndigheten genomfört några SAR-tester på de trådlösa smartmetrarna på den svenska marknaden?

Om sådana tester har utförts, så ber vi att alla testrapporter skickas till oss och att de offentliggörs.

Detta brev har skrivits i samarbete med Dr Marc Arazi, Phonegate Alert of Europeans for Safe Connections, och har skickats till ett stort antal europeiska nationella tillsynsmyndigheter på telekomområdet.

Vi ser fram emot att få höra från er, för folkhälsans skull!

Hovmantorp den 13 december 2022
Michael Zazzio
ordförande i National Health Federation Sweden, a party of
the international organization Europeans for Safe Connections

Answer from the Swedish Post and Telecom Authority

Hej,

Post- och telestyrelsen (PTS) är ansvarig marknadskontrollmyndighet för radioutrustning under radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU) förutom för krav på elsäkerhet.

Under 2018/2019 och 2020 har PTS utfört SAR-tester på olika typer av radioutrustning. Maa filernas storlek skickar vi de begärda testrapporterna i två mail.

Vi bereder svar på era övriga frågor och återkommer med information.

Med vänlig hälsning
Post- och telestyrelsen

Hej,

PTS har ansvar för marknadskontroll av radioutrustning enligt 9 § radioutrustningsförordningen (2016:394) med undantag för utrustningens egenskaper vad gäller elsäkerhet.

PTS urval av utrustning för den planerade marknadskontrollen grundar sig på en riskbedömning baserad på utrustningskategori och ursprung.

Mellan 2018 och 2020 har PTS utfört SAR-tester på olika typer av produkter. Smarta mätare har inte varit bland dessa produkter. Av de testrapporten som ni har fått i tidigare mail framgår att dessa produkter uppfyllde de tillämpliga harmoniserade standarderna. Eftersom alla produkter därmed uppfyllde kraven i radioutrustningsdirektivet (2014/53/EU) har PTS inte vidtagit några åtgärder.

PTS deltar även i standardiseringsarbete, bl.a. i revideringen av EN 50566:2017 som föranleddes av Frankrikes formella invändning.

När det gäller information till allmänheten hänvisar PTS till Strålsäkerhetsmyndighetens information, rekommendationer samt allmänna råd som i sin tur bygger på rekommendationer från EU och ICNIRP.

Med vänlig hälsning
Post- och telestyrelsen

Answer in english, PDF with attached 10 SAR-tests:

testing
© 2024 Europeans for safe connections.