Problem

Skadligt för livet

1. Finns det bevisade hälsorisker för människor?

Radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) stör biologiska, kemiska och elektriska system i levande varelser.

Exponering medför allvarliga biologiska hälsoeffekter. Hittills har våra gränsvärden fastställts endast på grundval av temperaturhöjning, inte med hänsyn till biologiska effekter, som skador på inre organ eller till och med DNA-skador samt andra typer av skador, enligt studier från 2019 och 2020.

Vetenskapliga studier bekräftar att skadliga hälsoeffekter och biologiska effekter, inte bara de som är relaterade till temperatur, kan uppstå vid strålningsnivåer som är miljoner gånger lägre än nuvarande gränsvärden för allmänhetens exponering.

RF EMF utgör en påfrestning och en stressfaktor för kroppen:

 • WHOs EMF Project Report 2021 (fjärde stycket på sidan 2) bekräftar att radiofrekventa elektromagnetiska fält påverkar olika organ, bland annat hjärnan och reproduktionsorganen, och kan leda till försämrade kognitiva funktioner och minskad fertilitet.
 • Icke-termiska hälsoeffekter i form av oxidativ stress från Wi-Fi, har bekräftats i 23 kontrollerade vetenskapliga studier.
 • Mobiltelefonstrålning hämmar mekanismen för reparation av DNA-skador och har negativa effekter på reproduktion. Den påverkar spermiekvaliteten och fostrets utveckling. Med 5G-teknik och millimetervågor kommer hälsoeffekterna att bli mer påtagliga.

LÖSNING:

Barn är mer känsliga än vuxna.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält utgör ett större hot för barn än för vuxna. Barn absorberar kumulativt en mycket högre exponeringsnivå från strålning för trådlös teknik, på grund av stora anatomiska skillnader mellan ett barn och en vuxen person.

 • Barn har mindre huvuden än vuxna. Den intensitet som hjärnan utsätts för, ökar med 10-15 procent för varje millimeter som den strålande antennen i mobiltelefonen kommer närmre hjärnan.
 • Barn har ett kortare avstånd från skallen till hjärnans mitt, de har mycket tunnare skallben än vuxna och deras hjärnvävnad är också mer absorberande. Skallen fungerar som en barriär mot strålning. Därför har barn ett sämre skydd än vuxna och utsätts för en större strålningsdos inne i hjärnan.
 • Barn har en snabb tillväxt och utveckling av både huvud och kropp. En störning i hjärnans utveckling i tidig ålder, kan orsaka betydande neurologiska störningar senare i livet. Stamceller är också avgörande för barns utveckling och påverkas också mest av strålning från trådlös teknik.

EU-kommissionen tillhandahåller inget erkänt skydd för barn mot RF EMF kopplat till icke-termiska effecter; varken i skolor, i bostäder eller på offentliga platser. Man bryr sig inte om barnens hälsa, samtidigt som barnen diskrimineras (brott mot Barnkonventionen och Stadgan om de grundläggande rättigheterna).

LÖSNING:

EU-kommissionen tillhandahåller inget erkänt skydd för barn mot RF EMF kopplat till icke-termiska effecter; varken i skolor, i bostäder eller på offentliga platser. Man bryr sig inte om barnens hälsa, samtidigt som barnen diskrimineras (brott mot Barnkonventionen och Stadgan om de grundläggande rättigheterna).

Känsliga personer diskrimineras.

I befolkningsbaserade undersökningar uppskattades utbredningen av elöverkänslighet 2013 till 5 % i Taiwan och 7 % i Tyskland. 800 000 personer i Storbritannien påverkas allvarligt av radiofrekvent strålning och elektromagnetiska fält (RF EMF). Detsamma gäller i andra länder. Livet för personer som är strålningskänsliga /elöverkänsliga (electrohypersensitive, EHS), kan vara mycket utmanande. De riskerar att förlora sina jobb och de kan bara leva och röra sig i miljöer fria från radiofrekvent strålning och elektromagnetiska fält.

 • I en studie från 2020 drar forskarna följande slutsats: "Dessa data visar tydligt att elöverkänslighet är en neurologisk, patologisk störning som kan diagnostiseras, behandlas och förebyggas. Eftersom elöverkänslighet utvecklas till en ny smygande och världsomspännande farsot som berör miljontals människor, uppmanar vi Världshälsoorganisationen (WHO) att inkludera elöverkänslighet som en neurologisk sjukdom i den internationella sjukdomsklassificeringen."
 • Redan 2001 gjordes en undersökning med människor som klagade över ohälsa, vilken de beskrev som en följd av exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält. Symtomen innefattar sömnstörningar, huvudvärk, nervositet eller ångest, trötthet och koncentrationssvårigheter.

LÖSNING:


2. Se över de gamla regleringarna!

Europarådets rekommendation har inte omvärderats sedan år 1999.

Under mer än två decennier har den trådlösa tekniken och användningen av den ökat dramatiskt, men hittills har ingen omprövning av Rådets rekommendation skett.

De gamla rekommendationerna från ICNIRP (Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning) antogs av EU via Rådets rekommendation från 1999. ICNIRP är en privat organisation och dess rekommendationer bygger på ett fåtal utvalda studier, och utesluter ett stort antal studier som visar negativa effekter av radiofrekventa elektromagnetiska fält.

År 2009 bad Europaparlamentet EU:s råd att ändra sin rekommendation och fastställa skärpta gränsvärden för exponering, men detta har inte skett.

År 2011 klassificerade Internationella cancerforskningsinstitutet (IARC) radiofrekvent strålning som möjligen cancerframkallande för människor (baserat på den ökade förekomsten av hjärncancer i samband med användning av trådlösa telefoner).

Nuvarande gränsvärden för allmänheten är inte i tillräckliga för att skydda folkhälsan mot kronisk exponering, och många fler tillämpningar av trådlös teknik är på ingång.

LÖSNING:


3. Är gränsvärdena baserade på bästa möjliga vetenskap?

Det är de inte! EU har godtagit riktlinjer som ger minsta möjliga skydd.

ICNIRP:s gränsvärden återspeglar riktlinjer som säkerställer gynnsamma tekniska villkor för användningen av trådlös teknik, snarare än att skydda folkhälsan. När det handlar om arbetsförhållanden gäller normen för arbetstid (8 timmar per dag), men i privatlivet räknar människor inte sin exponeringstid och där exponeras de kanske både dag och natt.

Många experter som är oberoende av telekommunikationsindustrin rekommenderar striktare riktlinjer. En grupp medicinska experter har bekräftat att skadliga icke-termiska effekter i kroppen, uppstår redan vid nivåer som är en miljon gånger lägre än ICNIRP:s riktlinjer (0,01 mW/m2 jämfört med 10 000 mW/m2). Trots detta faktum har gränsvärdena för exponering ständigt höjts i de flesta EU-länder.

I de EU-länder som fortsatt tillämpar strängare gränsvärden ser branchen dem som hinder för möjligheterna till teknisk utveckling, vilket också anges i handlingsplanen för 5G iEuropa.

EU måste stifta lagar som inte bara gynnar industrin, utan också folket!

LÖSNING:


4. Officiella experter har intressekonflikter...

… och viktig forskning utesluts.

EU:s gränsvärden fastställs av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP). Det är en privat tysk sammanslutning som består av upp till 14 medlemmar med vetenskaplig bakgrund, varav de flesta är mycket nära knutna till industrin.

ICNIRP utgår för närvarande från att förekomsten av icke-termiska effekter inte är bevisad. Därför anser vi att ICNIRP inte är tillförlitligt eftersom ICNIRP förnekar bevisade biologiska effekter och endast tar hänsyn till termiska (värme) effekter på kroppen.

En av ICNIRP:s uppgifter är att ge rekommendationer till EU om begränsning av allmänhetens exponering för RF EMF, något hela Europa förlitar sig på.

EU bör inte ta till sig råd från en privat organisation. Det finns redan en vetenskaplig kommitté för hälsa, miljö och nya risker (SCHEER). SCHEER har ett permanent mandat att genomföra en oberoende översyn av tillgängliga vetenskapliga bevis, inklusive bedömning av hälsorisker som kan vara förknippade med exponering för elektromagnetiska fält.

LÖSNING:


5. Skyddar ett säkerhetsgodkännande vår hälsa?

Nej, säkerhetsstandarderna skyddar inte miljarder mobiltelefonanvändare.

Konsumenternas hälsa äventyras allvarligt av de föråldrade och felaktiga metoderna för testning av mobiltelefoner och andra trådlösa produkter. Säkerhetsnormerna utarbetas av icke-statliga, oansvariga organ som till stor del finansieras av industrin.

Säkerhetsgodkännandet baseras på en plastattrapp av huvudet för en 100 kg tung man, vilket representerar endast 3 procent av mobiltelefonanvändarna. Säkerhetsnormerna för alla världens mer än sex miljarder mobiltelefoner, skyddar därför inte de 97 procent av befolkningen vars huvuden är mindre än modellens. Detta är mycket allvarligt för små barn, men även vuxna med mindre kroppsstorlek absorberar betydligt mer RF strålning än vad plastdockan beräknas göra.

Nuvarande säkerhetsnormer:

Trådlösa apparater, leksaker och tillbehör är inte försedda med intyg på att de är "säkra för gravida kvinnor", "säkra för bröst/testiklar/ögon" samt "säkra för barn".

LÖSNING:

Kunderna blir lurade och regelverken överträds.

Ju större avståndet är, desto mindre blir exponeringen för det radiofrekventa elektromagnetiska fältet (RF EMF).

Konsumenter, inklusive de minsta barnen, informeras inte tillräckligt av myndigheterna om riskerna med trådlösa apparater, och dessa apparater hålls ofta, under en längre tid, i närheten av känsliga delar av kroppen; till exempel fortplantningsorganen, bröstkorgen och hjärnan.

Tillverkare har salufört mobiltelefoner under vilseledande teststandarder i mer än två decennier. Detta innebär en enorm risk för miljarder användares hälsa och säkerhet:

 • Den franska regeringen konstaterade 2015 att 89 procent av de testade mobiltelefonerna överskred de redovisade strålningsnivåerna. Vissa telefoner avgav upp till fyra gånger mer strålning än vad tillverkarna uppgav.
 • Även om telefoner och surfplattor inte testas i direktkontakt med öronen eller andra delar av kroppen (vid 0 mm), utan på större avstånd för att kunna uppmäta lägre strålningsnivåer, så marknadsför mobilindustrin dem på ett sådant sätt att konsumenterna tror att apparaterna är säkra i alla lägen, samt utifrån de aktuella användarvillkoren.
 • EU:s direktiv RED 2014/53/EU tillämpas inte på rätt sätt i medlemsstaterna, förutom i Frankrike. Frankrikes nationella frekvensbyrå har rätt att införa sanktioner för apparater som överskrider det lagstadgade gränsvärdet för strålningsnivåer. Och det genom bland annat administrativa böter, begäran om tillbakadragande från marknaden samt återkallande av redan köpta apparater.

LÖSNING:


6. Varför finns inga regler för trådlösa nätverk som är aktiverade i närheten av barn?

Tvärtom så finns det ett extremt tryck på att använda WiFi i skolorna.

Istället för att prioritera kabellösningar, finns en extrem strävan efter att använda WiFi i skolor, utan någon hänsyn till hälsan hos de barn som utsätts för de radiofrekventa elektromagnetiska fälten (RF RF EMF). Fördelarna med kablar diskuteras inte ens.

Med digitaliseringen utrustas skolorna med allt fler apparater som genererar radiofrekventa elektromagnetiska fält (stationära datorer, bärbara datorer, paddor, läsplattor, digitala skrivtavlor, pekare och skrivare). Skolorna är nu en målgrupp för företagen och det finns inga begränsningar. Skolelevers användning av mobiltelefoner på skolans område är inte strikt reglerad.

Barn är mer sårbara för trådlös kommunikation än vuxna. Lärare och föräldrar är inte informerade om riskerna med trådlösa apparater; särskilt inte vad gäller riskerna med trådlösa apparater i närheten av barn.

LÖSNING:


7. Är vi medvetna om riskerna?

Allmänheten är varken informerad om de potentiella hälsoriskerna, eller om strategier för att minska skadorna.

Det finns ingen riktig utbildning kring radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) i skolor och på universitet. Lärarna är inte informerade om detta problem. Eleverna påverkas mer av reklam än av faktiska kunskaper om trådlös teknik.

Läkare och vårdpersonal får ingen utbildning om de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält, och heller ingen utbildning i hur man behandlar strålnings- och elöverkänsliga personer.

Många människor blir bestrålade på sin arbetsplats eller på sitt hemmakontor utan att de vet om det. De exponerar också andra för strålning, utan att vilja göra det, genom att använda WiFi, DECT-telefoner eller mobiltelefoner. Många anställda använder i sitt arbete trådlösa apparater som handsfree-apparater, bluetooth-apparater, DECT-telefoner, streckkodsscanning eller betalterminaler.

Följande rättsfall visar tydligt på behovet av mer utbildning:

 • Domstolsbeslut, Italien 2017: En italiensk regional domstol finner att en mans tumör på hörselnerven har orsakats av att han använt en mobiltelefon på jobbet, 3-4 timmar om dagen under 15 års tid. Mannen fick diagnosen 2010 och var anställd på Telecom Italia, en teleoperatör. Han får i och med detta ersättning för arbetsskada livet ut med 500 Euro per månad.
 • Domstolsbeslut, Frankrike 2011: Domstolen i Montpellier beslutade att de klagande hade legitima skäl att vara oroliga för hälsokonsekvenserna av en mobilmast och beordrade operatören att montera ner den.
 • Domstolsbeslut, Spanien 2016: En ingenjör anställd av Ericsson i Spanien fick ersättning för arbetsoförmåga på grund av allvarliga symtom från WiFi och annan strålning från trådlös teknik på arbetsplatsen. Beslut om detta togs av en domstol i Madrid.

LÖSNING:


8. Kan du inte ta dig till en säkrare plats?

Nej, det finns inga zoner med låg eller ingen strålning i kommunerna.

Enligt Europeiska unionens grundläggande värderingar måste alla behandlas lika, och minoriteters rättigheter respekteras.

Dessa värderingar syftar inte till att upprätta zoner med låga nivåer av radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) för känsliga grupper (exempelvis människor som är strålningskänsliga eller elöverkänsliga, sjuka, äldre, gravida kvinnor och barn) samt inte heller för flora och fauna.

 • Ingen särskild uppmärksamhet ägnas åt platser där vi sover; platser som bör ge kroppen möjlighet att återhämta sig från exponeringen under dagen. Råd från byggbiologer om vikten av exponering under 0,01 mW/m2, varken erkänns eller följs.
 • Kollektivtrafiken erbjuder inte WiFi- och strålningsfria alternativ som WiFi- och mobilkommunikationsfria kupéer eller fordon.
 • Hotell inrättar sällan särskilda rum för elöverkänsliga personer och inte ens på sjukhus eller rehabiliteringskliniker tas någon hänsyn till denna fråga.

LÖSNING:

Flora och fauna kan inte skydda sig någonstans.

I de europeiska fördragen har det uttryckligen fastställts att försiktighetsprincipen är tillämplig på EU:s miljöpolitik.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) har en mycket negativ effekt på flora och fauna, vilket leder till en minskning av den biologiska mångfalden.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält är en form av miljöförorening som skadar växt- och djurlivet. Mobilmaster i livsmiljöerna utsätter hela tiden naturen för strålning och vissa arter drabbas av långtidseffekter.

Därför är mikrovågs- och radiofrekvensföroreningar en möjlig orsak till minskningen av olika artbestånd samt till ett försämrat växtliv nära mobilmaster.

LÖSNING:


9. Hur är det med rättigheten till fysisk integritet?

Människor är varken informerade om eller ger sitt samtycke till:

Europas handlingsplan för 5G syftar till att täcka alla tätorter, järnvägar och större vägar med ett mycket tätt nätverk av antenner och sändare. Små cellantenner (SAWAP) innebär låg områdestäckning. Räckvidder på 20-150 meter är vanliga.

Detta ytterligare tekniklager förväntas betjäna upp till en miljon anslutna enheter per kvadratkilometer. Tekniken arbetar med högre frekvenser och starka pulser, vilka är mer biologiskt aktiva och därför farligare, än icke-pulserade radiofrekventa elektromagnetiska fält.

Förordning (EU) 2020/1070 föreskriver att när små cellantenner placeras på offentliga trottoarer så ska det finnas ett minimiavstånd på endast 20 cm mellan antennen och människokroppen.

LÖSNING:

Medborgarnas biologiska, kemiska, elektriska och sensoriska system störs och påverkas ofrivilligt och kontinuerligt av radiofrekvent strålning.

De flesta människor är inte medvetna om styrkan i de radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) som omger dem, och de har heller ingen möjlighet att mäta dessa fält. Det finns ingen skyltning som informerar om närvaron av de radiofrekventa elektromagnetiska fälten och än mindre varnas människor för intensiteten i respektive fält.

Människor bestrålas i många fall, oftast ofrivilligt och under hela dagen, genom olika typer av trådlös kommunikation från en mängd antenner och sändarkällor i infrastrukturen, men också via sina personliga trådlösa apparater.

De flesta människor använder standardinställningen i sina trådlösa apparater, vilket innebär att apparaterna ständigt avger radiofrekvent strålning på maximal effektnivå samt att de inte vet hur de enkelt kan stänga av den. Majoriteten av befolkningen är inte utbildad om vikten av att minimera strålningen från personliga apparater, när de inte används:

 • Barn sover med smarta klockor och telefoner med aktiva trådlösa funktioner påslagna hela tiden
 • Människor har sin WiFi-router nära sängen och stänger inte av den under natten

LÖSNING:


10. Hur skadas träd och bin av radiofrekventa elektromagnetiska fält?

Bina försvinner, fåglarna är förvirrade och träden växer långsammare.

I de europeiska fördragen har det uttryckligen fastställts att försiktighetsprincipen är tillämplig på EU:s miljöpolitik.

Radiofrekventa elektromagnetiska fält (RF EMF) är en form av miljöförorening som skadar vilda djur och växter; till exempel genom att försämra deras naturliga försvar, försämra deras hälsa, orsaka problem med reproduktionen samt minska deras spridningsområden genom att förstöra deras livsmiljö. Därför är mikrovågs- och radiofrekvensföroreningar en möjlig orsak till minskningen av olika djurbestånd samt försämrad livskraft hos växtligheten i närheten av mobilmaster.

Exempel:

LÖSNING:


harmful to life
© 2024 Europeans for safe connections.