Supporters 24th January 2022

Brev från professor Thiede

Brev till stöd för The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected”

EU-fördraget framhåller strävan efter ett starkt miljöskydd och förbättringar av miljökvalitet. Därav är det hög tid att politiken, industrin, ekonomin, rättsväsendet, myndigheter, läkarvetenskapen och sist men inte minst kyrkorna tar de potentiella hälsoriskerna genom mobilstrålning på större allvar än tidigare.

Här är nu en betydande omprövning inom politiken och inom våra samhällen nödvändig. Liknande upprop har med rätta genomförts av sammanslutningar av stora medborgarinitiativ i många länder – och nu också genom The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected”.

Det sätt på vilket mobil kommunikation har expanderat fram till idag, med målet att erbjuda ”täckning” inomhus över ett så stort område som möjligt, tar inte hänsyn till de behov och till de rättigheter många människor som besväras av artificiellt pulsad strålning har. Detta faktum leder till en uppdelning av befolkningen och borde rättas till av endast det skälet. Ensidiga och även reduktionistiska uppfattningar om internationella vetenskapliga forskningsresultat kopplade till biologiska effekter genom mobilstrålning och de efterföljande trivialiseringarna måste nu slutligen ge plats för en bredare förståelse samt praktiska konsekvenser.

Redan 2012 pekade jag i min bok "Mythos Mobilfunk. Kritik der strahlenden Vernunft" (The Myth of Mobile Communications: A Critique of Radiant Reason) på det komplexa problemet, vilket successivt nu har blivit än mer akut. Tio år senare välkomnar jag The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” och hoppas på stor framgång till fördel för de oräkneliga europeiska medborgarna!


Werner Thiede
Teologiprofessor, pensionerad pastor och publicist.
http://www.werner-thiede.de
Tyskland

© 2024 Europeans for safe connections.