Supporters 1st January 2022

Brev från professor Johansson

Brev till stöd för The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected”

The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” pekar på att 5G kommer vara skadligt för liv på planeten, att det kommer förstöra miljön genom ohållbar energiförbrukning, strålning, skadlig gruvdrift och förorening, vilket sammantaget kommer äventyra den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer, hota vårt privatliv vilket i sin tur kommer öka risken för cyberbrottslighet, dataläckage, stöld, återförsäljning samt missbruk av artificiell intelligens. I korthet så är syftet med ECI ”Stop (((5G)))” att skydda allt liv, miljön och våra personliga uppgifter genom strikta rekommendationer, effektiva egenskydd, återkommande åtgärder för människor och djurliv samt strikt reglering av olika källor till elektromagnetiska fält (EMFs) och dessa källors strålningsexponering för allmänheten och djurlivet.

Jag heter Olle Johansson och jag är en pensionerad forskare inom neurovetenskap för världskända Karolinska institutet och den lika kända Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, Sverige; bägge med sina nära kopplingar till nobelpriset i fysiologi, medicin, kemi och fysik. Jag stödjer här genom detta brev The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” då jag förstår att många är oroade över den snabba utbyggnaden av olika trådlösa system och här då särskilt 5G-versionen kopplad till kommunikation via mobiltelefoni, utan tillförlitlig information till allmänheten liksom information om de ackumulerade skadorna som nu ökar, parallellt med de ökande nivåerna av radiofrekvent strålning.

Jag har under många år nu studerat de hälsomässiga och biologiska effekterna från trådlösa prylar som till exempel mobiltelefoner, WiFi, trådlösa barnlarm, trådlösa elmätare, Laptops och liknande. Parallellt med detta arbete har jag kontaktats av många människor från olika delar av världen kopplat till olika lagförslag, appeller och offentliga samtal, och, även i samband med planerade installationer av basstationer och andra trådlösa system nära och i skolor, trådlösa elmätare i människors hem och på människors arbetsplatser och här då genom både 1G, 2G, 3G, 4G, 5G och mycket mer.

Trådlös kommunikation implementeras nu i hög takt i vårt dagliga liv. Samtidigt blir det alltmer tydligt att exponering för elektromagnetiska fält kan leda till högst ovälkomna hälsoeffekter. Detta har visat sig i ett mycket stort antal studier och omfattar DNA-skador på cellnivå (vilket kan leda till cancer såväl som till olika mutationer för generationer framåt), störningar och förändringar i cellulära funktioner som till exempel ökning av intracellulära stimulansvägar och hantering av kalciumnivåer, störningar i vävnadsstrukturer som blod-hjärnbarriären (vilket kan innebära att olika gifter tar sig in till hjärnan), påverkan på kärl- och immunfunktioner samt negativ påverkan på fertilitet. Det är samtidigt viktigt att lyfta fram att vi inte är den enda arten som är i fara; praktiskt taget alla djur, växter och alla bakterier kan vara i fara. Kopplat till sistnämnda så har Taheri et al (2017) påvisat att exponering från 900MHz GSM mobilstrålning och 2,4 GHz radiofrekvent strålning från vanliga WiFi-routers gjorde Listeria- och kolibakterier motståndskraftiga mot olika former av antibiotika. Att hävda att detta faktum är ”skrämmande” är en klassisk engelsk underdrift.

Då effekterna ovan har observerats många gånger och kopplingar till patologi inte kan uteslutas så borde Försiktighetsprincipen gälla kopplat till implementeringen av den här nya teknologin i våra samhällen. Och utifrån detta borde beslutsfattare omedelbart strikt kontrollera exponering genom att definiera riktlinjer för maximal exponering; riktlinjer vilka också kopplas till långsiktiga, icke-termiska effekter samt inkluderar särskilt utsatta grupper som äldre människor, människor med olika sjukdomar, människor med genetiska och/eller immunologiska utmaningar, barn och foster och personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet (vilket i Sverige är en fullt ut erkänd funktionsnedsättning som kopplat till det erhåller ett årligt statligt ekonomiskt stöd).

Sammanfattningsvis så lyfter den vetenskapliga forskningen fram än fler bevis för att strålningen från våra trådlösa telekommunikationssystem kan påverka biologiska system, inklusive biologiska system hos människor och djurliv. Och dessa biologiska effekter ser man också kopplat till mycket låga exponeringsnivåer.

Det räcker uppenbarligen inte med att se till så att exponeringsnivåerna ligger under WHOs rekommenderade nivåer. WHOs rekommendationer är satta i syfte att skydda våra celler från mycket höga temperaturökningar – i sin tur kopplat till maximalt 30 minuters exponering för radiofrekvent mikrovågsstrålning. Grunden till dessa rekommendationer lades under sent 90-tal och har sedan dess inte ändrats, trots att:

 • olika typer av trådlös teknik har utvecklats mycket snabbt under de senaste 20 åren
 • exponeringsmönstren fullständigt förändrats (ständigt närvarande exponering, exponering av barn, foster etc.)
 • betydande vetenskapliga framsteg har gjorts kopplat till identifieringen av både biologiska och hälsomässiga effekter.

Vi kan nu inte längre förneka många tusentals studier som visar på reella effekter. Den ohämmade utvecklingen av trådlösa system står, i det mer eller mindre korta perspektivet, i konflikt med hälsan och skyddandet av ekosystemen. Olika observationer och erfarenheter visar på att skador redan uppstår.

Jag vill vidare påminna om att WHO, Världshälsoorganisationen, 2011 klassificerade radiofrekvent mikrovågsstrålning genom trådlös teknik som möjligen cancerogen. Cancer är samtidigt endast en av flera långsiktiga konsekvenser av exponering under längre tid. Radiofrekvent strålning påverkar våra celler långt innan cancer utvecklas. Vår kropp reagerar genom oxidativ stress och inflammatoriska processer. Vid upprepad och återkommande exponering så upprätthålls dessa mekanismer och kan då orsaka sömnbesvär, störningar kopplade till kognitiva och reproducerande funktioner samt skador på celler och DNA. Vid mer långsiktig exponering så fungerar inte kroppens försvarssystem som det ska och olika sjukdomstillstånd hotar därmed:

Visste du att?

 • återkommande infektioner
 • infertilitet
 • utvecklingsmässiga störningar (till exempel embryonala störningar)
 • neurologiska och neuropsykiatriska störningar
 • kardiovaskulära sjukdomar
 • neurodegenerativa sjukdomar, inklusive Alzheimers
 • olika cancersjukdomar

Varje generation trådlös teknik ökar också antalet elöverkänsliga personer som rent fysiskt lider av att exponeras för olika former av elektromagnetisk strålning, vare sig de är medvetna om att de är elöverkänsliga eller inte. ”Noceby” eller psykologiska förklaringar är uppenbart inte tillräckligt för att förklara fenomenet.

The European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” önskan om att ”vara uppkopplad, men skyddad” kan visa sig bli svårt för elöverkänsliga personer; men det kan ändå – som en arbetsmodell – visa sig vara ett steg i rätt riktning.

 • Minst 350 miljoner människor runt om i världen är elöverkänsliga?
 • Många elöverkänsliga människor är hemlösa och måste bo i sin bil?
 • Två kända elöverkänsliga personer var/är Nikola Tesla och Gro Harlem Brundtland; sistnämnda före detta generaldirektören för WHO?
 • I sin internationella klassificering av sjukdomar listar WHO ”externa orsaker till sjukdomsgrad och dödlighet (V01–Y98)” exponering för annan typ av icke-joniserande strålning (W90), och exponering för radiofrekvent strålning (W90.0XXA, W90.0XXD, W90.0XXS).
 • Den enda lösningen för personer som lider av elöverkänslighet är att flytta eller att köpa skyddande material för många tusentals kronor?
 • Denna diskriminering strider mot FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar?
 • Sverige erkänner elöverkänslighet som ett ”funktionshinder”? I Sverige har elöverkänsliga personer en egen organisation, Elöverkänsligas riksförbund, som erhåller årligt statligt ekonomiskt stöd?
 • *Alla människor med funktionsnedsättningen elöverkänslighet har rätt att leva och fungera i samhället kopplat till jämställdhet? En av de viktigaste principerna för att uppnå detta är tillgänglighet. Det betyder att var du än bor så har du genom FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar rätt till samma skydd som elöverkänsliga svenskar. (För mer information, se mer genom: Electrohypersensitivity: a functional impairment due to an inaccessible environment”)

Utbyggnaden av 5G, 6G och i framtiden även 7G - utöver de redan existerande teknologierna - kommer med säkerhet öka exponeringen för världens befolkningen såväl som för världens djurliv. Men utöver det extra lager av elektromagnetiska föroreningar som det kommer innebära så finns det starka misstankar om att 5G kopplat till dess tekniska egenskaper (frekvenser, modulationer, pulsationer, snävt fokuserade och mer riktade strålar samt förtätning av sändarnätverk) kommer leda till än mer allvarliga hälso- och miljörisker än de risker vi redan ser med existerande teknologier.

Ingenjörer och telekomindustrin pratar lättsamt om att det inte finns något att oroa sig för då strålningen från 5G i huvudsak kommer absorberas av kroppens perifera delar. Det här baserar sig på den förmodade hudegenskapen att ju högre strålningsfrekvens desto mindre strålningsgenomträngning. Med andra ord så hävdas det att det mesta av det elektromagnetiska upptaget (och uppvärmningen) sker endast några millimeter in genom kroppsytan.

Att komma till slutsatsen att det inte finns någon risk är att glömma bort att effekterna på ytan kan ha betydande påverkan på externa celler och vävnader (till exempel hud och ögon) såväl som på alla blodceller som passerar yttre delen av huden var femte minut. Det finns anledning att misstänka att utbyggnaden av 5G kommer innebära en ökning av melanom, andra former av hudcancer och ögonsjukdomar.Slutligen så har man i praktiska tester inte kunnat påvisa någon avskärmande effekt, vilket tyder på att kroppsinträngningen trots allt verkligen sker.

Men det inte bara ytliga effekter som oroar. Det finns också starka misstankar om att 5G-strålning kan ha påverkan långt utöver enbart de yttersta delarna av kroppen. Levande material är inte enbart homogena samt inert ledande material. Det är ett stort misstag att utelämna komplexiteten av biologiska system; system med förmågan att reagera på extern elektromagnetisk stimulans, förutom genom endast uppvärmning. Elektromagnetiska störningar och kemiska transportörer (till exempel inflammatoriska transportörer) kan spridas till olika delar av kroppen och orsaka biologiska (icke-termiska) effekter djupt inne i kroppen. Sådana störningar kommer också med lätthet att kunna spridas via de perifera nerverna, vilka har påträffats så ytligt i kroppen som 20-40 mikrometer från den yttre ytan. Och vidare, se också på det enorma antalet smådjur, växter, svampar, bakterier som med lätthet faller inom kategorin ”några få millimeters penetration”. Eller räknas inte myror?

Och vidare, glöm inte att alla levande varelser är känsliga för elektricitet! Och kopplat till den mycket speciella elektromagnetiska känsligheten inom levande system så är det inte förvånande att de kan påverkas även vid låga exponeringsnivåer, särskilt om exponeringen är allestädes närvarande och långvarig. Och som vi vet är exponeringsnivåerna inte ”låga”: Jämfört med den naturliga bakgrundsstrålningen så är strålningsnivåerna som skapats av människan kolossala, astronomiska och bibliska; bara 3G tillåts generera en exponeringsnivå som ligger 1 000 000 000 000 000 000 gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålningen! Och detta alltså innan 4G, 5G och andra liknande exponeringskällor introducerats!

Överallt i världen konstateras dramatiska minskningar av de pollinerande insekterna.    I Tyskland till exempel är mer än 75% av de pollinerande insekterna försvunna och nyligen har media också rapporterat om en drygt 90-procentig minskning av humlebipopulationen i USA. Jag är särskilt oroad över detta då jag redan har ett antal dokument som behandlar den här saken. Jag har nyligen också författat en kortare kommentar baserad på dessa dokument:"To bee, or not to bee, that is the five “G” question" Jag vet också att det från andra delar av världen har rapporterats liknande enorma bipopulationskollapser och mina tydliga ambitioner nu är att försöka hitta olika sätt att bevara, skydda och öka antalet pollinatörer varhelst de finns och därmed bevara, skydda och förbättra för oss själva. Engagerar vi oss inte nu, ja då kan vi absolut vara på väg mot en punkt i historien där framtida generationer – om det då finns några – kommer fråga oss: ”Varför reagerade och agerade ni inte?”

Dagens skolor är fyllda med en mängd olika trådlösa enheter som avger radiofrekvent strålning. I USA hävdar tillverkarna att deras trådlösa produkter håller sig inom FCCs (Federal Communications Commisson) riktlinjer för säkerhet, men FCC har nyligen dock genom appellationsdomstolen i District of Columbia tvingats förklara och ompröva de nu 25 år gamla säkerhetsriktlinjerna; den här gången också genom att ta med nya studier som visar att exponering kan vara skadligt, särskilt för barn. Barns ökade exponering för radiofrekvent strålning i skolorna och bristen på sanerande åtgärder varje skola kan genomföra för att minska exponeringen samt de ökande juridiska konsekvenserna för skoladministratörer som medvetet exponerar elever för dessa bevisade risker blir nu allt mer uppenbara och överväldigande – inte bara i USA, utan runt om i världen.

Existerande trådlösa teknologier blir alltmer ifrågasatta kopplat till de risker de utgör för både hälsa och miljö. Utifrån det så stödjer jag ert European Citizens´ Initiative (ECI) ”STOP (((5G))) – Stay Connected but Protected” i dess krav på att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa utbyggnaden av 5G och andra trådlösa exponeringskällor – samt att minska de generella exponeringsnivåerna, inklusive WiFi i skolorna.

Jag råder nu alla att agera innan det är för sent.


Olle Johansson
Professor, PhD
Hägersten, Sverige
https://newsvoice.se/?s=Olle+Johansson

© 2024 Europeans for safe connections.