Supporters 12th February 2022

Brev från professor Kühling

Varför undertecknande av detta initiativ är så viktigt

Den aktuella tekniska bedömningen av konsekvenserna från mobilradio påvisar för Europaparlamentet att det finns "tillräckliga bevis" för den cancerframkallande effekten av icke-joniserande strålning hos försöksdjur, liksom för nedsatt fertilitet hos män, råttor och möss. Hur "oxidativ cellstress" orsakas i levande organismer genom artificiella elektromagnetiska fält är också till stor del klarlagt efter en omfattande genomgång av tillgänglig litteratur. Om man relaterar denna faktiska situation till de rättsliga principer om skydd mot risker samt för försiktighet som gäller i hela Europa blir ett tydligt dilemma uppenbart: Beslut om tillräckligt skydd mot olika risker saknas i de flesta medlemsländerna och olika försiktighetsåtgärder har inte i tillräcklig utsträckning beaktats.

Även om slutliga vetenskapliga bevis fortfarande saknas så gäller inom EU Artikel 191 TFEU, kopplat till vilken EU ska sträva efter ”en hög nivå av miljöskydd”, baserat på principerna om försiktighet och förebyggande åtgärder. Som EU-kommissionen och EU-domstolen uttrycker det: ”Då existensen och omfattningen av risker för människors hälsa är osäker så kan olika institutioner införa skyddande åtgärder utan att invänta tydliga bevis för att existensen och omfattningen av risker för människors hälsa verkligen föreligger."

Sådana åtgärder lyser i stort sett med sin frånvaro på grund av den nu uppenbart faktiska situationen: I Tyskland så kringgår nu gällande förordningar dessa åtgärder helt och hållet.

Enligt den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter så omfattar också skydd av hemmet radiovågor och här också som ett möjligt skäl till ingripande åtgärder. Utövandet av denna rätt till okränkbarhet får dock endast påverkas om detta krävs eller föreskrivs i lag. I Tyskland finns det dock ingen rättslig grund för detta. Det är angeläget att de europeiska rättsprinciperna genomförs på ett enhetligt sätt.

Både när det gäller skydd mot hälsorisker och försiktighetsåtgärder finns det ett brådskande behov av tekniskt tillförlitliga skyddsnormer och försiktighetsbestämmelser, så att den i stort sett ohämmade utbyggnaden av mobilkommunikationsinfrastrukturen slutligen kan regleras med hänsyn till skyddet av människor och natur.

Jag har nyligen beskrivit detta i min "Vitbok om mobilkommunikation".


Wilfried Kühling
Professor inom Institute of Geosciences and Geography, Martin Luther University Halle-Wittenberg
Tyskland

© 2024 Europeans for safe connections.