Supporters 1st March 2022

Brev från professor Pall

Till stöd för EU-medborgarinitiativet “Stop5G – Stay Connected but Protected”

I det här brevet kommer jag först att fokusera på resultat kopplade till elektromagnetiska fält; resultat som är viktiga för vår förståelse av 5G. El-Swefy et al (1) visade att mycket lågintensiv 3G-mobiltelefonstrålning (2 timmar per dag) under fyra veckor orsakade omfattande nervdegenerering i hjärnan hos råttor, där 34 % av hjärncellerna dog. 11 uppmätta och 4 observerade förändringar blockerades var och en till stor del av amlodipin, en spänningsstyrd kalciumkanalblockerare (VGCC). Det här innebär att de elektromagnetiska fälten orsakar alla dessa 15 förändringar genom att aktivera VGCCs. Detta är inte förvånande eftersom vi vet att de flesta effekterna från elektromagnetiska fält skapas genom aktivering av VGGC:er (2). Det som däremot är förvånande är att styrkan i de elektromagnetiska fälten i (1) motsvarade den intensitet som uppstod 7 meter ifrån en mobiltelefon; en intensitet på 1/80 000 av vad som genereras av en mobiltelefon på 2,5 cm avstånd från huvudet.

Hur kan då El-Swefy (1) konstatera en så otroligt stark nervdegenerering från så svag strålning? Det finns två viktiga mekanismer för detta: 1. All trådlös kommunikation (förutom FM-radio) använder sig av modulerad pulsering för att överföra informationen, där de högsta pulserna ger effekterna. 2. Elektroniskt genererade elektromagnetiska fält ger upphov till sammanhängande elektromagnetiska fält, vilka skapar mycket högre elektriska och tidsmässigt varierande magnetiska krafter. Dessa krafter skapar i sin tur de biologiska effekterna genom VGCC-aktivering (2). Samma typ av sammanhängande effekt krävs för att kunna använda elektromagnetiska fält för trådlös kommunikation. Säkerhetsriktlinjerna bygger på genomsnittliga styrkor av elektromagnetiska fält under en period av 6 eller 30 minuter, men dessa säger ingenting om biologiska effekter eller säkerhet.

El-Swefy (1) studerade inga specifika faktorer för Alzheimers sjukdom eller någon annan specifik typ av nervdegeneration. Zhang et al (3) visade dock att en serie EMF-generade pulser som gavs en gång om dagen till råttor gav upphov till mycket tidigt utvecklad Alzheimers sjukdom, med en ökning av fyra förändringar som är specifika för Alzheimers sjukdom i hippocampus. Baserat på den relativa livslängden liknar dessa fynd de slutsatser som visar att elektromagnetiska fält ger upphov till mycket tidigt utvecklad, nära nog världsomfattande Alzheimers sjukdom hos 21-åriga människor. Om dessa pulser ges endast en gång, under en sekund, 10 sekunder eller under 100 sekunder per dag så orsakar de ett mycket tidigt insjuknande i Alzheimers sjukdom - vilket i stort sett kan jämställas med att människor i 42-årsåldern över hela världen utvecklar Alzheimers sjukdom.

Hur ser det ut vad gäller Alzheimers sjukdom hos människor? Vi vet (4) att: VGCC-aktivering har en viktig roll i utvecklingen av Alzheimers sjukdom och att överskott av intracellulärt kalcium som produceras av VGCC-aktivering ger upphov samtliga av de nio viktigaste både alzheimerspecifika och icke-specifika förändringarna som orsakar Alzheimers sjukdom. Ungdomar som utsätts för höga nivåer av strålning från mobiltelefon eller Wi-Fi utvecklar digital demens. Epidemiologiska studier visar att det finns ett samband mellan förekomst av samt tidigt insjuknande i Alzheimers sjukdom och elektromagnetiska fält.

5G använder sig av extremt pulserande millimetervågor för att överföra enorma datamängder per sekund. Vi har därför stor anledning till oro på grund av de biologiska konsekvenserna av pulsering, vilket framgår ovan. Icke-pulserade millimetervågor med låg intensitet visade sig i fem experimentella studier, vilka nämns i (2), ge EEG-förändringar (EEG = elektroencefalografi) i den mänskliga hjärnan; fyra av dessa gav också neurologiska/neuropsykiatriska effekter. När till och med icke-pulserade millimetervågor ger effekter på hjärnan hos människor har vi all anledning att verkligen oroa oss kopplat till extremt högpulserad 5G-strålning. Det är därför högst troligt och anser jag också högst sannolikt att 5G kommer leda till att många människor I så gott som hela världen kommer att insjukna i Alzheimers sjukdom i ett mycket tidigt skede.

Vi har alltså ett val. Vi kan fortsätta att bygga ut 5G än mer, vilket om så enligt min mening med stor sannolikhet globalt kommer att orsaka mycket tidigt utvecklad Alzheimers sjukdom hos många människor. Och genom det en fullständig civilisationskollaps. Effekter som uppstår mycket snabbt kanske inte synliggörs förrän om 5-10 år på grund av fördröjningen av olika symtom kopplad till Alzheimers sjukdom. Vi kan också stoppa denna teknik vilken aldrig har testats med avseende på hälsoeffekter. Och det genom att ta bort alla småcellsantenner för 4G och 5G.


Martin Pall
B.A., Ph.D., professor emeritus
Molekylär biovetenskap, Washington State University
USA

Citations:

  1. El-Swefy S, Soliman,H, Huessein M. Calcium channel blockade alleviates brain injury induced by long term exposure to an electromagnetic field. Journal of Applied Biomedicine 2008, 6, 153-63. Full text here: https://jab.zsf.jcu.cz/artkey/jab-200803-0005_calcium-channel-blockade-alleviates-brain-injury-induced-by-long-term-exposure-to-an-electromagnetic-field.php

  2. Pall. ML. 2021. Millimeter (MM) wave and microwave frequency radiation produce deeply penetrating effects: The biology and the physics. Reviews on Environmental Health 2021, De Gruyter [Published online: May 26, 2021]. (PMID: 34043892)

  3. Jiang, DP, Li JH, Zhang J, Xu SL, Kuang F, Lang HY, Wang .F, An GZ, Li J, Guo GZ. Long-term electromagnetic pulse exposure induces A-beta deposition and cognitive dysfunction through oxidative stress and overexpression of APP and BACE1. Brain Research 2016, 1642, 10-19. (PMID: 26972535)

  4. Pall ML, 2022. Low Intensity Electromagnetic Fields Act via Voltage-Gated Calcium Channel (VGCC) Activation to Cause Very Early Onset Alzheimer’s Disease: 18 distinct types of evidence. (in press)

© 2024 Europeans for safe connections.